Tra cứu mã trường THPT và khu vực ưu tiên của Trường dưới đây bằng cách:
Bước 1: Nhập tên huyện - Bước 2: Click vào tên huyện - Bước 3: Xem danh sách trường THPT kèm mã trường